Regulamin sklepu internetowego PLASTIKOWO.pl

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia wstępne
 2. Pojęcia
 3. Podstawa prawna
 4. Usługi elektroniczne w sklepie PLASTIKOWO.pl
 5. Kontakt ze Sprzedawcą
 6. Proces składania zamówienia
 7. Ogólne warunki umów
 8. Obowiązki Sprzedawcy
 9. Dostawa
 10. Obowiązki Klienta
 11. Odpowiedzialność stron
 12. Dane osobowe
 13. Pozasądowe zasady rozpoznawania sporów
 14. Postanowienia szczególne dotyczące przedsiębiorców
 15. Postanowienia końcowe

 § 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady dotyczące świadczenia usług oraz warunków zawierania umowy sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym PLASTIKOWO.pl, prowadzonego przez przedsiębiorstwo Barlo SP. Z O.O. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Chemiczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel.: +48 32 209 77 77, NIP 6431776607, REGON 52055009200000, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000935297.
 2. Poniższy regulamin jest skierowany do konsumentów jak również przedsiębiorców użytkujących sklep internetowy PLASTIKOWO.pl
 3. Zgodnie z zasadami poniższego Regulaminu administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 
 4. Podanie danych osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji zamówień. 
 5. Każdy korzystający ze Sklepu Internetowego ma możliwość sprawdzenia, zaktualizowania oraz korekty swoich danych osobowych. 

 § 2. POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz w systemie teleinformatycznym, którego skuteczne wypełnienie przez Klienta i przesłanie do Usługodawcy prowadzi do zawarcia bezpłatnej umowy świadczenia usługi prowadzenia konta w systemie.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA –  dokument (sporządzony również w formie elektronicznej) stwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji, określający podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość i rodzaj zamawianych towarów lub usług, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane klienta i adres doręczenia. Jest podstawą do realizacji zamówienia
 3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA rozumie się przez to przedsiębiorstwo Barlo SP. Z O.O. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul Chemiczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel.: +48 32 209 77 77, NIP 6431776607, REGON 52055009200000, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000935297.
 4. KLIENT/UŻYTKOWNIK – w rozumieniu jako: 
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 
  2. osoba prawna lub inna jednostka posiadającą osobowość prawną
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 5. DNI ROBOCZE – w rozumieniu dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. REGULAMIN – zbiór zasad istniejących w omawianym Sklepie Internetowym.
 7. KONTO UŻYTKOWNIKA – czyli zespół zasobów i uprawnień w systemie Sklepu internetowego Sprzedawcy. 
 8. FIRMA KURIERSKA – w rozumieniu jako podmiot prawny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługę przewozu i doręczenia rzeczy.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY –  to zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, które następuje w momencie zaakceptowania regulaminu i potwierdzeniu danych zamówienia przez KUPUJĄCEGO poprzez wejście w przesłane w potwierdzeniu zamówienia hiperłącze.
 10. TERMIN PŁATNOŚCI – czyli termin, w którym kwota zamówienia uiszczona przez Klienta, ma wpłynąć na konto Sprzedawcy.
 11. KODEKS CYWILNY – w rozumieniu aktu prawnego opisanego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 12. NEWSLETTER – w rozumieniu przekazywania informacji handlowej skierowanej do klienta za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, po wyrażeniu uprzedniej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez klienta.
 13. PRODUKT/ TOWAR – w rozumieniu jako dobro fizyczne, rzecz ruchomą, oznaczoną co do gatunku, a w niektórych przypadkach określonych na stronie (w tym w szczególności towarów nieprefabrykowanych), oznaczonych co do tożsamości, obecny w Sklepie Internetowym wyprodukowane i przeznaczone na sprzedaż.
 14. SKLEP INTERNETOWY – w rozumieniu niniejszy sklep prowadzony na domenie (plastikowo.pl) przez (Barlo SP. Z O.O. NIP 6341776607, ul. Chemiczna 14, 41-100, Siemianowice Śląskie, Polska) dający możliwość kupowania produktów przez Internet. 
 15. USŁUGA INTERNETOWA – w rozumieniu usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu.
 16. USŁUGOBIORCA – w rozumieniu osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 17.  PODSTAWA PRAWNA – w rozumieniu zapisów prawa Kodeksu Cywilnego stanowiące podstawę prawidłowej obsługi Kupującego przez Sprzedającego.
 18. ZAMÓWIENIE – w rozumieniu wyrażenia i potwierdzenia zgody realizacji zamówienia przez Klienta w formularzu zamówienia w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest chęć zawarcia Umowy Sprzedaży.
 19. USŁUGI ELEKTRONICZNE – w rozumieniu operatorem płatności internetowych jest platforma Przelewy24, PayU 

 § 3.  PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.4.6.
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2002 nr 144, poz 1204 ze zm.)

 § 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE PLASTIKOWO.pl: 

 1. Dostępne usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym:
 2. Formularz Rejestracji
 3. Formularz Zamówienia
 4. Konto
 5. Newsletter
 6. Operatorem płatności internetowych – w rozumieniu platformy:
  1. Przelewy 24
  2. PayU
 7. Usługa prowadzenia konta świadczona jest nieodpłatnie, a świadczenie usługi w tym zakresie rozpoczyna się po zakończonej rejestracji (rozumianej jako zakończenie procesu poprzez uzupełnienie wszystkich wymaganych pól).
 8. Formularz Zamówienia umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży
 9. Szczegółowe warunki świadczenia usługi Newslettera określone są w Polityce Prywatności.

§ 5. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą:
  – poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@plastikowo.pl
  – poczty tradycyjnej, na adres BARLO SP. Z O.O. ul. Chemiczna 14, 41-100, Siemianowice Śląskie, Polska
  – telefonicznie, pod nr. telefonu 788-988-380 w dni robocze w godzinach 8:30-16:30

§ 6. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ORAZ SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Umowa sprzedaży może zostać zawarta za pomocą wskazanych w § 5 danych kontaktowych poprzez złożenie przez klienta jednoznacznego oświadczenia woli zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę ze wskazaniem ich ilości oraz cech umożliwiających Sprzedawcy ich wyróżnienie spośród całego asortymentu, a także przy uwzględnieniu sposobu płatności.
 2. Oświadczenie woli może zostać złożone także za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. strony internetowej Sprzedawcy.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia na stronie. Od tego momentu w mocy są obowiązki stron określone w § 8 oraz § 9. Moment potwierdzenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Cena określona na stronie do momentu zawarcia umowy nie jest ofertą w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. Cena określona na stronie jest określona w złotówkach.
 6. Sprzedawca dopuszcza następujące metody płatności ceny:
  1. Przelew bankowy
  2. Płatność kartą 
  3. Płatność blikiem
  4. Płatność za pośrednictwem operatora płatności internetowych (PayU/Przelewy 24)
 1. Zapłata należności powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak uiszczenia należności przez Klienta w ww. terminie, będzie skutkowało automatycznym anulowaniem Zamówienia.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem operatora płatności internetowych do ceny zakupu może być doliczona dodatkowa opłata serwisowa.
 3. Sprzedawca może zamieścić na Stronie produktowej lub w ofercie informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji,  do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Sprzedawca zastrzega, że termin dostawy jest jedynie orientacyjny i przekroczenie ww. terminu nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zamówienia kilku rodzajów produktów przez Klienta należy sugerować się czasem wysyłki, który jest najdłuższy z tych produktów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z problemów po stronie operatora płatności elektronicznych.
 6. W przypadku płatności za pomocą operatora płatności internetowych zastosowanie mają regulaminy i ogólne warunki umów operatora płatności.
 7. Klient akceptuje wystawianie faktur przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Możliwe jest w każdym momencie odwołanie ww. zgody.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprawdziwości informacji, o których mowa w §3 ust 2, w wyniku braku zapłaty lub w wyniku innych okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 9. W przypadku zamówienia produktów o różnych przewidywanych terminach dostawy towar zostanie dostarczony według terminu, który jest najdłuższy. Jednakże terminu dostawy są terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.
 10. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie cen towaru lub usługi (podwyższenie cła, opłata celna dodatkowa, inne obciążenia publiczno-prawne), sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet w przypadku gdy nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy stronami.

§ 7. OGÓLNE WARUNKI UMÓW

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży. W związku z powyższym oferowane przez Sprzedawcę przedmioty są wolne od wad prawnych.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia lub w innej równoważnej formie, przewidzianym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy znajduje się na magazynie lub w przypadku braku przedmiotu umowy na magazynie, Sprzedawca niezwłocznie złoży zamówienie bezpośrednio u producenta. Brak produktu na magazynie nie uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy.
 4. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa na zasadach przewidzianych w ustawie z 30 maja 2014 roku- Prawo konsumenta, z uwzględnieniem warunków przewidzianych poniżej.
 5. Odstąpienie od umowy może się odbyć poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do Regulaminu.
 6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu umowy możliwe jest wyłącznie pod warunkiem odesłania towaru w stanie nienaruszonym. Jeżeli towar będzie nosił ślady użycia, Sprzedawcy przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny.
 7. Przy odstąpieniu od umowy towar ma być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż. Poprzez stan umożliwiający dalszą odsprzedaż rozumie się obowiązek Klienta do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczonego oryginalną folią ochronną. W przypadku braku powyższego Sprzedawca ma uprawnienie przewidziane w pkt. poprzedzającym.
 8. W razie odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu kosztów dostawy w wysokości najtańszego dostępnego sposobu dostawy zapewnionego przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia Formularz zwrotu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów nieprefabrykowanych (personalizowanych). W tym zakresie konsument będzie poinformowany na stronie produktu lub w jego opisie przed zawarciem umowy o ograniczeniu ww. prawa do odstąpienia.
 10. W momencie składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać adres dostawy. Adres dostawy nie może być zmieniony po jego przekazaniu firmie kurierskiej, a ewentualna zmiana może wiązać się z obowiązkiem dopłaty.
 11. Zamówienie składające się z różnych towarów o różnym czasie realizacji jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż rzeczy oferowane na stronie są wolne od wad.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania rzeczy. Wydanie rzeczy jest spełnione w momencie przekazania zakupionego przedmiotu firmie transportowej. Od tego momentu korzyści oraz ryzyko związane z rzeczą, w tym ryzyko uszkodzenia czy przypadkowej utraty rzeczy leży po stronie Klienta.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi zapewnionej przez producenta sprzętu oraz, w razie potrzeby, zapewnić dodatkowe instrukcje dot. właściwości zakupionego produktu.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku odbioru przesyłek wysłanych do niego za pobraniem. Ewentualne zwroty zaakceptowane przez Sprzedawcę, związane z odpowiedzialnością gwarancyjną, uprzednio uzgodnione w drodze mailowej, są wykonywane na koszt Klienta.

§ 9.  DOSTAWA

 1. Dostawa zakupionego na stronie towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty wysyłki mogą nie być uwzględnione w cenie produktu, uwidocznionej na stronie i w takim przypadku zostaną doliczone w późniejszych etapach realizacji zamówienia. Jednakże koszty transportu są uwzględnione na fakturze VAT.
 3. W zakresie usług dostawy przewidziana jest usługa transportowa pod wskazany budynek.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta jest określana na podstawie informacji zawartych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku uszkodzenia przewożonego towaru Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody wraz z kurierem i niezwłocznie poinformować sprzedającego o szkodzie. Zachowując tryb reklamacyjny Klient może uzyskać rekompensatę za uszkodzony towar lub wymianę na nowy wolny od wad.   
 5. W przypadku, gdy tryb reklamacyjny zostanie dochowany a odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika na rzecz Sprzedawcy, to Klient nabywa prawo do dochodzenia wymiany sprzętu na nowy. 

§ 10. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest uiścić należność, na którą składa się koszt produktu oraz koszt dostawy.
 2. Dokonywanie jakichkolwiek czynności w toku realizacji zamówienia, a także po jego realizacji w imieniu osoby prawnej uzależnione jest od wykazania dostatecznego umocowania do reprezentowania danej osoby.
 3. W razie dostrzeżenia wad produktów, które mogły powstać w momencie dostawy, Klient zobowiązany jest sprawdzić ładunek w obecności kuriera i zgłosić kierowcy uszkodzenie, zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego przewoźnika, pod rygorem braku możliwości reklamacji wad powstałych podczas transportu.
 4. Klient zobowiązany jest użytkować towar zgodnie z jego przeznaczeniem, a także z zaleceniami producenta i Sprzedawcy.
 5. Wszelkie wady czy nieścisłości w dostarczonych produktach powinny być zgłaszane niezwłocznie Sprzedawcy za pomocą formularza reklamacji. 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia, które wynikną z winy przewoźnika, w tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy jest wyłączona.
 2. Sprzedawca nie znajduje się w zwłoce w przypadku wystąpienia opóźnień, o których mowa w punkcie powyższym. Sprzedawca nie znajduje się w zwłoce również, gdy jakiekolwiek opóźnienia wynikają z działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie przyszłe, którego strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy, w szczególności pożar, epidemia, powódź, stan wyjątkowy, strajk, działania zbrojne lub inne wydarzenia o podobnym charakterze.
 3. Za niewłaściwe korzystanie z produktu, w szczególności poprzez samodzielny montaż niektórych komponentów, samodzielne przeróbki, czy montaż niezgodny z zaleceniami, czy instrukcjami Sprzedawcy, odpowiedzialność ponosi Klient. W tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na zakupione w sklepie produkty.

§ 12. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego PLASTIKOWO.pl jest Barlo SP. Z O.O. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Chemiczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, tel.: +48 32 209 77 77, NIP 6431776607, REGON 52055009200000, e-mail: biuro@plastikowo.pl
 2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: biuro@plastikowo.pl
 3. Dane Użytkowników będą przetwarzane za ich zgodą oraz w celu realizacji zamówień.
 4. W przypadku Klientów, którzy wybrali dostawę za pośrednictwem kuriera lub przewoźnika, Administrator danych osobowych udostępnia dane wybranemu przewoźnikowi w celu realizacji dostawy.
 5. W przypadku Klientów, którzy wybrali sposób płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, Administrator danych osobowych udostępnia dane wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w Sklepie PLASTIKOWO.pl.
 6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia w ich przetwarzaniu lub do ich przenoszenia.
 7. Wszelkie żądania dotyczące danych osobowych można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@plastikowo.pl lub pisemnie na adres: Barlo SP. Z O.O. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Chemiczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
 8. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe wykazane w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, natomiast bez ich podania realizacja zamówienia nie jest możliwa.

§ 13. POZASĄDOWE ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca informuje, że możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów (ODR) między Sprzedawcą a Klientem wynikających z min. Regulaminu lub Umowy Sprzedaży.
 2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów może się odbywać w szczególności za pośrednictwem poniższych platform:

– http://www.spsk.wiih.org.pl

– https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

– http://ec.europa.eu/consumers/odr

– https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

§ 14. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na zasadach B2B, z Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego, do którego zastosowania nie mają przepisy o ochronie konsumenckiej (tj. przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną, lub przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, która transakcję zawiera w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), Klient taki nie korzysta z ochrony konsumenckiej.
 2. Między Sprzedawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego rękojmia za wady fizyczne jest wyłączona.
 3. Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy w trybie ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku opóźnień w płatności, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść regulaminu wraz z datą opublikowania widoczna jest w każdym czasie na stronie internetowej pod adresem Regulamin
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z ww. przepisami pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Dla wykładni postanowień umownych oraz specyfikacji sprzętu wiążący jest język polski.
 4. Każdorazowe składane zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 5. Spory wynikłe z umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane według prawa polskiego.
 6. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 

Załączniki (pliki do pobrania):