Polityka prywatności i plików Cookies

Dla Sklepu Plastikowo.pl
NR 1/2022
przyjęta 1 marca 2022 r. 
obowiązująca od 1 marca 2022 r. 

Poszanowanie prywatności użytkowników Sklepu ma dla nas szczególne znaczenie. 

Dlatego pragniemy Cię poinformować, że dane gromadzone w naszych bazach danych wykorzystujemy tylko i wyłącznie do celów świadczenia usług. 

Informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). 

W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Akceptacja niniejszego dokumentu jest niezbędnym warunkiem korzystania ze sklepu. 

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Osoba Administratora Danych oraz uzyskanie informacji o przetwarzaniu 
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 4. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 5. Czas retencji
 6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 7. Informacje końcowe
 1. Definicje
 • Ilekroć w niniejszej polityce mowa jest o: 
 • Danych osobowych (dane), rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowana osobie fizycznej (zgodnie z Rozporządzeniem „osobie, której dane dotyczą”). Przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można zidentyfikować w szczególności, przy użyciu identyfikatora takiego jak nazwisko, danych o lokalizacji, czy adresu poczty elektronicznej. 
 • Podmiocie przetwarzającym, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 • Aplikacji, rozumie się przez to narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego zbierane są dane osobowe użytkownika 
 • Plik Cookie (Cookie), rozumie się przez to fragment danych przechowywany w urządzeniu
 • Przetwarzaniu danych, rozumie się przez to zespół operacji, które są wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie oraz usuwanie. 
 1. Administrator danych oraz uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych na Plastikowo.pl (,,Sklep”) jest […] („ADMINISTRATOR”).

Dane kontaktowe ADMINISTRATORA:

e-mail: biuro@plastikowo.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, zawarcia oraz wykonania przez Administratora zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość umowy, jak również do umożliwienia kontaktu z użytkownikiem

Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu. Przetwarzanie niniejszych danych może odbywać się za pomocą aplikacji podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, na co użytkownik wyraża zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. b oraz f Rozporządzenia. 

Dane osobowe zebrane dla usługi:

 • Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do przesłania oferty handlowej, odpowiedzi na pytania oraz wnioski o informacje, przesłanie wyceny lub wnioski innego rodzaju.

Cel: Kontakt z Użytkownikiem

Dane osobowe: E-mail, Imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu

Miejsce przetwarzania danych: siedziba Administratora

 • Zawarcie umowy

Poprzez tryb dokonywania zamówienia przewidziany w Regulaminie strony internetowej Administratora, Użytkownik, zawierając umowę zgadza się na przetwarzanie danych w sposób niezbędny do jej realizacji. 

Cel: Zawarcie oraz wykonanie umowy

Dane osobowe: E-mail, Imię i nazwisko użytkownika, numer telefonu, adres dostawy

Miejsce przetwarzania danych: siedziba Administratora

 • Google Analytics

To internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google. Główne funkcjonalności Google Analytics to: generowanie około 80 rodzajów raportów związanych ze zbieraniem danych dotyczących ruchu internetowego, wskaźników konwersji i ROI; łatwe integrowanie konta z kontami Google Ads integracja z aplikacjami e-commerce dostępność API

Cel: Analityka

Dane osobowe: E-mail, Imię i nazwisko użytkownika,

Miejsce przetwarzania danych: siedziba Google

 • Operatorzy płatności

Państwa dane są przekazywane do operatorów płatności celem dokonania niezbędnych rozliczeń wynikających z umowy. Dane przekazywane są do przedsiębiorstw: 

Cel: Wykonanie umowy

Dane osobowe: E-mail, Imię i nazwisko użytkownika, 

Miejsce przetwarzania danych: siedziba Operatora

 1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Aplikacja zbiera dane osobowe przede wszystkim za pomocą formularza kontaktowego, a także za pomocą formularza danych do dostawy oraz danych, do którego rozliczenia wypełnienie i przesłanie do Administratora stanowi dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych oraz jest niezbędne do zawarcia umowy. 

Wśród innych danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: pliki cookies, dane o wykorzystaniu, adres e-mail, imię oraz nazwisko użytkownika, adres dostawy.

Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług oraz wykonanie umowy Administratorowi. 

 1. Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres niezbędny do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Administratora, w szczególności w toku negocjacji. Użytkownik może zawsze złożyć wniosek do Administratora Danych o wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych z bazy danych zgodnie z art. 17 Rozporządzenia.

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, o ile przewidują to przepisy RODO i nie wyłączają przepisy szczegółowe, prawo do 

 • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Niniejszym pouczam o uprawnieniu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Państwa prawa wskutek przetwarzania danych osobowych zostały naruszone w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r., tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo przysługuje Państwu o możliwość wniesienia powództwa o zaniechanie naruszenia ochrony danych osobowych, o usunięcie skutków ww. naruszenia, a także roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jeżeli poniesiona została szkoda majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r., tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Informacje końcowe

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Administratora Danych w każdym czasie. Informacje kontaktowe znajdują się w punkcie 2. niniejszej polityki prywatności.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie Użytkowników na tej stronie. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się jakiejkolwiek ze zmian w polityce, winien zaprzestać z korzystania z tej Aplikacji oraz zgodnie ze swoimi uprawnieniami może zażądać, aby Administrator Danych usunął przetwarzane dane osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych Użytkowników, jakie posiada Administrator.